Google camera port hub apk

Here are all the new and last updates for the new Google Camera (Gcam) versions APK from all developers for this year 2022.

Note-1: Keep in mind that these files “GCAM PORT HUB” come from multiple sources.

Note-2: If you face any issue with these links, Then Contact us using the Contact Page.

GCAM PORT HUB APKs | 2022

January 13, 2022

BSG: MGC_8.1.101_A9_GV1y:

January 18, 2022

BSG: MGC_8.4.300_A10_V0d:

January 24, 2022

BSG: MGC_8.1.101_A9_GV1z:


February 09, 2022

BSG: MGC_8.3.252_V0e_Arnova_V5:

BSG: MGC_8.4.300_A10_V0_Arnova_V1:

BSG: MGC_8.1.101_A9_GV1zfix:

BSG: MGC_8.3.252_V0g:

BSG: MGC_8.4.300_A10_V0e:

BSG: MGC_8.4.400_A10_V1:

March 05, 2022

AR/Playground: Playground_2.9build-2.11.220118016 from Arnova8G2:

BSG: MGC_8.4.400_A10_V4:

AR/Playground: Playground_2.9build-2.11.220118016 from Arnova8G2:

BSG: MGC_8.4.400_A10_V4:

MTSL: MTSLCam_V7:

MWP: Gcam_8.4.300.v1_beta2.apk (Pixel Only):

MTSL: MTSLCam_V7.1:

March 26, 2022

Shamim: GCAMGO_2.12.422_SHAMIM_V5:
https://www.gcamator.com/download/LPfEbhtiz7wApbsCadfEeFlgiHnikcTJvVHVpbFRXZmcrbldGSDRKdVBXNktuWHFDdjFveXc1Nk5HSkFFUytiR1pVK0Z1S2Y5N2M0ay93T2ZZWFM0RVJqRzA1ckQ5ai9nMW5idHVJbFlpK1N5enZ1Z1JrRE1EVHQvTzhCY2dHaTQ976,7K03:35

Shamim: GCAM_8.4.400.42.XX_SHAMIM_V13:
https://www.gcamator.com/download/bMP5lHQbjNwApbsCadfEeFlgiHnikVGl2Ui8xcUVlVllvbzJXMmFCb0tqVGJINk9yRGhVdEhCbHpsd3dZbEQ1RjJGakVNck1SUW5tNGZIbHBmdkJSa0IyejB0OCtjS1ZHbnhBUTJCSFlrL0FXSWNRUmpNVWhmaE1rMHorTm1FYUU9

Mqrch 28, 2022

MWP: Gcam_8.3.252_V2.0c_MWP (Pixel Only):
https://www.gcamator.com/download/E7FwWD3O64wApbsCadfEeFlgiHnikQ3dYMFNqckt1b2g3aHpncXlkT2ZXOUo0V3JFZzdwOG4vdDkyL0lXUCtGSUk5VW03WHNRZ2JyeERLRFBLRTE4dE5IdUFjUk93UmY1WDdCblVBME00WHQveStrUVpVTUVKUmlOMDJiaU1td0U983,9K15:35

MWP: Gcam_8.4.300.v1_beta3 (Pixel Only):
https://www.gcamator.com/download/fCm1IkKJiMwApbsCadfEeFlgiHnikbmNtc1NWOUNxbkhpZ2VGTW0vNGNFWndwN2hoMmpqY1RZNlZkTlFWd2plZkNwU3AvcFRERCtRcnZOZk9uVWtBQVE2KzNzd3VkUlYzN3VrK3RUcS9wN2VjMnNxdmQyZFVzTHNSSUVpLzVmT28988,3K15:35

BSG: MGC_8.4.500_A10_V5:
https://www.gcamator.com/download/T5Bio5hF9kwApbsCadfEeFlgiHnikQ211bG9JMEpKU21ncjNuWnh0QkRINmhvYUJUMnNEbWJGRDdXcEdEWFZQMHVzLzN0bzZENFI0UXF6aXlnbWo4QjNpVDRVN1BCS0xPMjhwdUhyNFFVTmUvK05iS3Y2eW5jakxKZFZkd0dsME09

March 31, 2022

Shamim: GCAM_8.4.400.42.XX_SHAMIM_V15FIX:

April 10,2022

BSG: MGC_8.4.500_A10_V6:

April 16, 2022

Hasli: LMC8.4_R9:

Shamim: GCAM_8.4.400.42.XX_SHAMIM_V20:

Metzger100: Butchercam_v3.0_Urnyxbased:

BSG: MGC_8.4.600_A10_V7:

April 24, 2022

BSG: MGC_8.4.600_A10_V8:

MTSL: MTSLCam_V7.2:

April 27, 2022

Shamim: GCAM_8.4.400.42.XX_SHAMIM_V21: